Quiénes Somos

Onorè (Frè Sèvis la).

Politik nou sou zafè onorè pou sèvis pwofesyonèl nou bay yo baze sou solisyon ke nou jwenn an favè a kliyan nou yo.

Nap touche pou yo an fonksyon de jan la lwa Repiblik Chili a mande sa, pou itilizasyon ak abilite nou sou kesyon an.

Nou pa’p touche okenn onorè si tout fwa kliyan nou an pa sòti ak yon rezilta ekonomik.

Nou fikse onorè (Frè Sèvis) nou yo swivan kritè mòd pèyman Kolèj Avoka a etabli pou jiridiksyon kote nou fè entèvansyon profesyonèl nou an.

Èske ou vle konnen kantite kòb ki koresponn pou yo peye’w lè yo revoke’w oubyen lè ou renonse?

Kalkile

EKRI NOU!
NOU LA POU NOU EDE OU

Oubyen a travè fomilè sa

¡Konsiltasyon jiridik GRATIS!

W´ap peye aprè ou fin jwenn rezilta.