Èske ou genyen kèk dout sou aspè legal yo ? ¡Konsiltasyon Gratis!

Fè yon konsiltasyon

Èske ou vle konnen kantite kòb ki koresponn pou yo peye’w lè yo revoke’w oubyen lè ou renonse?

Kalkile

Kòman sa fonksyone ?

1 | Konnen dwa’w yo epi bay yon ide sou sa ki koresponn pou’w ta peye a.

2 | Ranpli fòmilè a, voye kesyon’w lan oubyen rele nou, epi w’ap rantre an kontak ak yonn nan avoka nou yo.

3 | Ou kapab mande yon reyinyon ak avoka nou yo epi nap enfòme’w konkrètman sou chemen ki pou rezoud pwoblèm ou. Si se nesesè, nou kapab akonpanye’w pou depoze reklamasyon ou an nan Enspeksyon Travay e menm reprezante’w nan yon jijman sou zafè travay.

W’ap peye aprè’w fin jwenn rezilta. Konsiltasyon yo Gratis!

EKRI NOU!
NOU LA POU NOU EDE OU

Oubyen a travè fomilè sa >

¡Konsiltasyon jiridik gratis!

W´ap peye aprè ou fin jwenn rezilta