Quiénes Somos

Kisa li ye ?

www.miderechochile.cl, se yon paj wèb sou dwa travay peyi Chili, se yon enstriman ki kreye pou satisfè tout bezwen preliminè ki prezante yon enkonvenyan nan travay ou.

Pa rapò ak enfòmasyon preliminè sa yo, ou kapab jwenn mwayen ki pi fasil pou w’ itilize Fason pou Kalkile Finikito a.

Chak relasyon travay gen kòz patikilye pa’l, se sak fè, pou’w kapab jwenn yon atansyon jiridik de kalite pou sitiyasyon pa’w la, nou rekòmande ou fè yon Konsiltasyon Gratis avèk avoka nou yo, donk konsa n’ap kapab plase yon reyinyon kote n’ap asiste pwoblèm ou an kontrètman.

Èske ou vle konnen kantite kòb ki koresponn pou yo peye’w lè yo revoke’w oubyen lè ou renonse?

Kalkile

EKRI NOU!
NOU LA POU NOU EDE OU

Oubyen a travè fomilè sa

¡Konsiltasyon jiridik GRATIS!

W´ap peye aprè ou fin jwenn rezilta.