simulador de finiquitos

Fason pou Kalkile Finikito

Mes1 Mes2 Mes3
Comisiones
Pago Semanal Corrida
Bonos
Asignaciones
Mes1 Mes2 Mes3
Comisiones
Pago Semanal Corrida
Bonos
Asignaciones
CLP
CLP
Acepto los Términos, condiciones, y privacidad
Si ou vle konnen ki kantite kòb ki koresponn ak sa yo dwe peye ou lè yo kanpe’w nan yon travay, konplete fòmilè a avèk tout enfòmasyon yo mande yo aprè sa w’ap fè yon klik sou KALKILE.

Fason pou reyalize kalkil finikito a avèk tout enfòmasyon ke ou founi nou yo, wap jwenn rezilta yo rapid epi ou p’ap genyen pou’w peye okenn frè a www.miderechochile.cl. Pou ou kapab jwenn plis presizyon sou enfòmasyon an, l’ap nesesè ke se ou pèsonèlman ki fè konsiltasyon an sou. www.miderechochile.cl pa responsab paske ou itilize machin kalkil finikito an, ni pou rezilta kalkil la bay yo, ni pou mòd itilizasyon ke moun kap fè konsiltasyon an fè. Depi’w itilize machin kalkil finikito a, sa enplike ke ou aksepte ak kondisyon sa yo.

Gen nan tèt ou ke : Rezilta machin kalkil la kapab ogmante oubyen diminye nan ka ke genyen yon akò pou endamnite antre nou, diskont ki ta dwe fèt an ka ke travayè te fè yon prè nan men patwon an, si patwon an fè retire sou lajan’w lan pou’l te peye Asiran pou lè ou Pap Tranvay (lè sa ta rive) ak lòt faktè ankò. Nan yon ka parèy, konsilte avoka nou yo imedyatman.

EKRI NOU!
NOU LA POU NOU EDE OU

Oubyen a travè fomilè sa

¡Konsiltasyon jiridik GRATIS!

W´ap peye aprè ou fin jwenn rezilta.